Voda in TNP

Še nekaj dejstev in misli o vodi narodnega parka.

Vodo, ki jo pijemo danes, so pili tudi naši predniki

Voda je kot veliko kolo, ki ga poganja sonce, vseskozi kroži in spreminja obliko. Pot vodne kapljice se tako nikdar ne začne in ne konča. Iz oblakov pade na tla, za rast jo potrebujejo rastline, za preživetje živali in ljudje, s svojo močjo preoblikuje pokrajino. Iz stoječih in tekočih voda ter iz rastlinskega pokrova voda zaradi sončnega segrevanja preide nazaj v zrak in tvori oblake, s katerih ponovno pade na tla.

Slap Peričnik

 

Nevidna pot vode

Na površju Triglavskega narodnega parka, razen redkih jezer, potokov in rek, ni veliko vode, čeprav je ravno na območju parka največ padavin v Sloveniji. Zaradi kraškega tipa kamnin, voda hitro odteče pod površje in se v različnih oblikah pojavlja kot podzemna voda. Gore in planote narodnega parka skrivajo pod površjem ogromne količine podzemne vode, ki v dolinah spet pride na površje in pomembno vpliva na življenje ljudi, živali in rastlin.

 

Razpokanost apnenčevih podov v Dolini Triglavskih jezer

Občutljivost kraškega sveta

Ljudje za preživetje nujno potrebujemo čisto vodo. V kraškem svetu Triglavskega narodnega parka je čistost vode, ki vstopa v podzemni svet, ključnega pomena, saj se na poti skozi podzemlje v dolino ne more očistiti. Vodo sicer v določeni meri lahko očistijo rastline in živali, vendar v območju nad gozdno mejo ter na kraških tleh te možnosti ni.

Bohinjsko jezero zgodaj spomladi

 

Voda je tudi dom

Voda je ključna sestavina biosfere, torej vsega živega. Brez vode ni fotosinteze, ni kisika in ni hrane. Voda ni le pomembna sestavina za življenje, temveč je lahko tudi dom, življenjski prostor, habitat za rastline in živali. Samo čista voda ter neokrnjeni vodni prostori omogočajo pestrost živega sveta v vodnih ekosistemih.

Cvetoče barje Šijec

 

Preveč ali premalo vode

Podnebne spremembe se zaradi globalnega segrevanja ozračja odražajo v količini in razporeditvi padavin ter v vse večjem številu in intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov. Gorski svet Triglavskega narodnega parka je na podnebne spremembe še posebej občutljiv. Pogostejša daljša sušna obdobja in manj snežnih padavin vpliva na količino podzemne vode, ki je glavni vir pitne vode za prebivalce alpskega in predalpskega prostora.

Izvir Zmrzlek v Radovni

 

Voda je kipar zemeljskega površja

Voda od vseh dejavnikov v gorah najmočneje preoblikuje površje in podzemlje. Voda prenaša, odnaša, ruši, erodira, raztaplja ter nanaša podlago, po kateri teče. Večina površinske vode v Triglavskem narodnem parku je hudourniškega značaja. Zaradi strmih pobočij se pogosto suhe struge ob nalivih spremenijo v hitre vodne tokove z velikansko erozijsko močjo. V dolinah voda izgubi moč in odloži erodiran material.

Mostnica

 

Narodni park je naložba v prihodnost

S čisto, pitno vodo iz območja Triglavskega narodnega parka, ki napaja tudi podtalnico Ljubljanskega polja, se oskrbuje velik del prebivalcev Slovenije. Pomen ohranjanja količine in neoporečnosti vode je zato življenjskega pomena za prihodnost naslednjih generacij. Vloga narodnega parka je pri preprečevanju onesnaženja vode ter pri zagotavljanju neokrnjenosti gozdnih površin in količini ter kakovosti prsti, kot najpomembnejših očiščevalcev vode, neizmerljiva.

V led okovani Peričnik